| | |

જામનગર તા. ૧૧ઃ ધો. ૧૦, ૧ર ની પૂરક પરીક્ષાનો આજથી પ્રારંભ થયો છે.

આજે સવારે ૧૦ થી ૧.ર૦ સુધી ધો. ૧૦ માં ગુજરાતીનું પેપર લેવામાં આવ્યું હતું જેમાં ગુજરાતી માધ્યમમાં ત્રણ વિદ્યાર્થી હાજર અને એક વિદ્યાર્થી ગેરહાજર અને જુના કોર્ષમાં એક વિદ્યાર્થી હાજર અને એક વિદ્યાર્થી ગેરહાજર રહ્યા હતાં.

દયાનંદ વિદ્યાલયમાં આ પરીક્ષાઓ લેવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત ધો. ૧ર વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ગુજરાતી માધ્યમમાં ૧૧ વિદ્યાર્થીઓ હાજર અને એક વિદ્યાર્થી ગેરહાજર તથા અંગ્રેજી માધ્યમમાં એક વિદ્યાર્થી હાજર અને બે વિદ્યાર્થી ગેરહાજર રહ્યા તાં જ્યારે સેમેસ્ટર પદ્ધતિમાં ગણિતના પેપરમાં ગુજરાતી માધ્યમમાં સાત વિદ્યાર્થી હાજર અને બે વિદ્યાર્થી ગેરહાજર તથા અંગ્રેજી માધ્યમમાં એક વિદ્યાર્થી હાજર અને એક વિદ્યાર્થી ગેહરાજર રહ્યો હતો. આ પરીક્ષા સેન્ટ આન્સમાં લેવામાં આવી હતી.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit