કાર્ટુન કેમ્પ


બીજું તો કઈ નહિ પણ નવા શબ્દો તો પ્રજાની મળ્યા.., અંડોલાન્જીવી, પરજીવી, ચડ્ડીજીવી, દંગાજીવી, ઈ.વી.એમ.જીવી, રક્તજીવી.....

વધુ સમાચાર

close
Ank Bandh 29 March
close
PPE Kit